انجمن آبخیزداری ایران- همایش های انجمن
اولین فراخوان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/24 | 
سیزدهمین همایش علوم و مهندسی آبخیزداری  و اولین همایش بین المللی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ 10 و 11 مهرماه 1397 در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آبخیزداری ایران:
http://wmsi.ir/find-1.117.576.fa.html
برگشت به اصل مطلب