انجمن آبخیزداری ایران- اخبار پایگاه
ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/4 | 
جهت مشاهده کلیک نمایید. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آبخیزداری ایران:
http://wmsi.ir/find.php?item=1.61.1264.fa
برگشت به اصل مطلب